Urteko 4. igandea – B José A. Pagola

(Marcos 1,21b-28)

IRAKATSI JESUSEK IRAKASTEN ZUEN BEZALA

Jesusen irakasteko moduak inpresio hau eragiten zuen jendeagan: zerbait ezezagun eta miresgarria zutela begi aurrean. Horixe adierazi du ebanjelio zaharrenak, eta ikertzaileek uste dute halaxe izan zela egiaz. Jesusek ez du irakasten Legearen garaiko «jende letratuak» bezala. «Aginpidez» egiten du: haren hitzak liberatu egiten du pertsona «espiritu gaiztoetatik».

«Aginpidea» ez da nahasi behar «boterearekin». Markos ebanjelaria zehatza da bere hizkuntzan. Jesusen hitza ez dator boteretik. Jesusek ez du bere gogoa gainerakoen gainetik ezartzeko asmorik. Ez du irakasten jendearen portaera kontrolatzeko. Ez da bortxaz baliatzen.

Beraren hitza ez da judu-erlijioko letratuena bezalakoa. Ez da ageri erakunde-botereaz horniturik. Beraren «aginpidea» Espirituaren indarretik jaio da. Jendeari dion maitasunetik dario. Sufrimendua arintzea du bere nahia, zauriak sendatzea, bizitza osasuntsuago bat sustatzea. Jesusek ez du eragiten mendekotasunik, haurkeriarik edota pasibotasunik. Beldurretik liberatu egiten du, Jainkoarekiko konfiantza eragiten du, jendea mundu berri baten bila jartzera animatzen du.

Inori ez zaio ezkutukoa bizi dugun aginpideaz bizi dugun krisiaren larritasuna. Erakunde-hitzaren konfiantza ere gutxienekoen azpitik dago. Elizaren baitan ere, «irakaspenaren debaluazio» bortitzaz hitz egiten da. Homiliak aspergarri dira. Hitza higaturik dago.

Ez ote da Jesusengana itzuli eta irakasten ikasteko ordua, berak egiten zuen bezala? Elizaren hitzak jaio, pertsonari izan behar dion benetako maitasunetik jaio behar du. Hitz hori esan, munduan den sufrimendua arretatsu aditu ondoren, eta ez lehenago, esan behar da. Hurbilekoa izan behar du Ekizaren hitzak, hartzailea, gizakiaren sufrimen-bizitzari lagun egiteko gai dena.

Botere-nahikundetik liberatua den hitza behar dugu, Espirituaren indarrez beteagoa. Irakaspen bat, pertsonaren begirunetik eta estimutik sortua, esperantza eragiten eta zauriak sendatzen dituena. Larria izango litzateke Elizan «letratuen irakaspena» entzun behar izatea eta ez Jesusen hitz sendatzailea, gaurko jendeak esperantzaz bizitzeko hain beharrezkoa duena.

José Antonio Pagola

Itzultzailea: Dionisio Amundarain

 4 Tiempo ordinario – B

(Marcos 1,21b-28)

ENSEÑAR COMO ENSEÑABA JESÚS

El modo de enseñar de Jesús provocó en la gente la impresión de que estaban ante algo desconocido y admirable. Lo señala el evangelio más antiguo y los investigadores piensan que fue así realmente. Jesús no enseña como los «letrados» de la Ley. Lo hace con «autoridad»: su palabra libera a las personas de «espíritus malignos».

No hay que confundir «autoridad» con «poder». El evangelista Marcos es preciso en su lenguaje. La palabra de Jesús no proviene del poder. Jesús no trata de imponer su propia voluntad sobre los demás. No enseña para controlar el comportamiento de la gente. No utiliza la coacción.

Su palabra no es como la de los letrados de la religión judía. No está revestida de poder institucional. Su «autoridad» nace de la fuerza del Espíritu. Proviene del amor a la gente. Busca aliviar el sufrimiento, curar heridas, promover una vida más sana. Jesús no genera sumisión, infantilismo o pasividad. Libera de miedos, infunde confianza en Dios, anima a las personas a buscar un mundo nuevo.

A nadie se le oculta que estamos viviendo una grave crisis de autoridad. La confianza en la palabra institucional está bajo mínimos. Dentro de la Iglesia se habla de una fuerte «devaluación del magisterio». Las homilías aburren. Las palabras están desgastadas.

¿No es el momento de volver a Jesús y aprender a enseñar como lo hacía él? La palabra de la Iglesia ha de nacer del amor real a las personas. Ha de ser dicha después de una atenta escucha del sufrimiento que hay en el mundo, no antes. Ha de ser cercana, acogedora, capaz de acompañar la vida doliente del ser humano.

Necesitamos una palabra más liberada de la seducción del poder y más llena de la fuerza del Espíritu. Una enseñanza nacida del respeto y la estima de las personas, que genere esperanza y cure heridas. Sería grave que, dentro de la Iglesia, se escuchara una «doctrina de letrados» y no la palabra curadora de Jesús que tanto necesita hoy la gente para vivir con esperanza.

José Antonio Pagola