Jaunaren Aurkezpena – A (Lukas 1,22-40)

 

FEDE XUMEA

Txundigarria da Jesusen jaiotzaren kontaera. Lukasen arabera, bera onartzeko lekurik ez duen herri batean jaio da Jesus. Artzainak Betleem osoan ibili behar izan dute haren bila, txoko bazter batean aurkitu duten arte, ganbela batean etzana, beraren gurasoak ez beste lekukorik gabe.

Itxuraz, Lukas beste kontaera bat eraiki beharrean gertatu da, haurra anonimotasunetik berreskuratu eta jendaurrean aurkezteko. Zein Jerusalemgo Tenplua baino leku egokiagorik Jesus goraki onartua izateko, Jainkoak bere herrira bidalitako Mesias bezala?

Baina, beste behin, Lukasen kontaera txundigarri gertatu da. Gurasoak haurrarekin Tenplura hurbildu direnean, ez zaizkie irten bidera, ez apaiz nagusiak, ez gainerako gidari erlijiosoak. Une horretatik urte batzuetara, beroriek izango dira gurutzean josteko emango eta entregatuko dutenak. Jesusek ez du aurkitu babesik erlijio horretan, bere buruaz seguru eta behartsuen sufrimenduaz ahazturik bizi den horretan.

Ez zaizkio etorri harrera egitera lege-maisuak ere, Tenpluko atarian beren «giza tradizioak» predikatzen dituzten horiek. Hainbat urte geroago, uko egingo diote Jesusi, larunbat-legea hautsiz gaixoak sendatzen dituelako. Jesusek ez du aurkitu harrerarik bizitza duinago eta sanoago bat bizitzen laguntzen ez dituzten doktrina eta tradizio erlijiosoetan.

Jesus onartu eta Jainkoak Bidalitakotzat aitortu dutenak bi agure dira, fede xume eta bihotz irekia dute, beren bizitza luzea Jainkoaren salbazioaren zain bizi izan dute. Beraien izenek, ematen duenez, pertsonaia sinboliko direla iradokitzen dute. Gizonezkoak Simeon («Jaunak entzun du») du izena eta emakumeak Ana («Erregalua»). Fede xumeko hainbat jende ordezkatzen dute, herri guztietan eta aldi guztietan beren konfiantza Jainkoagan jarririk bizi izan eta bizi direnak.

Israel herriko ingurumen sanoenetakoak dira biak. «Yahveren Pobreen Taldekotzat» emanak dira. Ezer ez duen jende dira, Jainkoaganako konfiantza ez beste ezer ez dutenak. Ez dute buruan, ez beren aberastasunik, ez beren ongizaterik. Jainkoagandik bakarrik espero dute herriak behar duen «kontsolamendua», belaunez belaun bilatzen duen «liberazioa», lurreko herriek bizileku duten iluna argituko duen «argia». Eta orain sumatu dute, Jesusengan bete dela beren esperantza.

Behin betiko salbazioa Jainkoagandik espero duen fede xume hau da jenderik gehienaren fedea. Fede bat, gutxi landua, kasik beti otoitz trakets eta zabartuetan konkretatua, esapide ez hain ortodoxotan formulatua, batez ere une zail eta larrialditan esnatu ohi dena. Fede bat, Jainkoari inolako lanik ematen ez diona ulertzeko eta onartzeko.

Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Presentación del Señor – A (Lucas 2,22-40)

FE SENCILLA

El relato del nacimiento de Jesús es desconcertante. Según Lucas, Jesús nace en un pueblo en el que no hay sitio para acogerlo. Los pastores lo han tenido que buscar por todo Belén hasta que lo han encontrado en un lugar apartado, recostado en un pesebre, sin más testigos que sus padres.

Al parecer, Lucas siente necesidad de construir un segundo relato en el que el niño sea rescatado del anonimato para ser presentado públicamente. ¿Qué lugar más apropiado que el Templo de Jerusalén para que Jesús sea acogido solemnemente como el Mesías enviado por Dios a su pueblo?

Pero, de nuevo, el relato de Lucas va a ser desconcertante. Cuando los padres se acercan al Templo con el niño, no salen a su encuentro los sumos sacerdotes ni los demás dirigentes religiosos. Dentro de unos años, ellos serán quienes lo entregarán para ser crucificado. Jesús no encuentra acogida en esa religión segura de sí misma y olvidada del sufrimiento de los pobres.

Tampoco vienen a recibirlo los maestros de la Ley que predican sus «tradiciones humanas» en los atrios de aquel Templo. Años más tarde, rechazarán a Jesús por curar enfermos rompiendo la ley del sábado. Jesús no encuentra acogida en doctrinas y tradiciones religiosas que no ayudan a vivir una vida más digna y más sana.

Quienes acogen a Jesús y lo reconocen como Enviado de Dios son dos ancianos de fe sencilla y corazón abierto que han vivido su larga vida esperando la salvación de Dios. Sus nombres parecen sugerir que son personajes simbólicos. El anciano se llama Simeón («El Señor ha escuchado»), la anciana se llama Ana («Regalo»). Ellos representan a tanta gente de fe sencilla que, en todos los pueblos de todos los tiempos, viven con su confianza puesta en Dios.

Los dos pertenecen a los ambientes más sanos de Israel. Son conocidos como el «Grupo de los Pobres de Yahvé». Son gentes que no tienen nada, solo su fe en Dios. No piensan en su fortuna ni en su bienestar. Solo esperan de Dios la «consolación» que necesita su pueblo, la «liberación» que llevan buscando generación tras generación, la «luz» que ilumine las tinieblas en que viven los pueblos de la tierra. Ahora sienten que sus esperanzas se cumplen en Jesús.

Esta fe sencilla que espera de Dios la salvación definitiva es la fe de la mayoría. Una fe poco cultivada, que se concreta casi siempre en oraciones torpes y distraídas, que se formula en expresiones poco ortodoxas, que se despierta sobre todo en momentos difíciles de apuro. Una fe que Dios no tiene ningún problema en entender y acoger.

José Antonio Pagola